Tango

‘Van centralisme naar een vrije compositie’

“…….Ook het beeld Tango uit 1987 maakt een groot gebaar. Ook in dit beeld wordt veel ruimte geïncorporeerd. Zoals altijd ontstond eerst het concept; vervolgens werd dit in schetsen en tekeningen uitgewerkt. En daarna kwam, als steeds, de keuze van het materiaal, een fase waarbij zich verrassingen kunnen voordoen. Hoewel haar werk dus ver af staat van materiekunst, heeft ieder materiaal voor haar een eigen karakter, dat ze nadrukkelijk respecteert. De keuze ervan bepaalt voor een belangrijk deel de verschijning van het beeld. Zo had de beeldhouwster aanvankelijk het frame van de spiralen met zwarte rubberbanden willen bekleden. Daarna koos ze zwart en tenslotte cyclamerood rubber. Rood omdat het warmer is en intenser aanwezig.

Tango brengt met vitaal elan een dans in beeld waarbij de partners zich ritmisch voortbewegen en dan weer even doodstil staan. In de spiralen is de beweging verbeeld, het stilstaan in de gestrektheid naar voren en het stuiten op de grijze vleugel. Deze, vleugel en boemerang tegelijk, is opgehangen in de spiralen, ingeklemd ook. Tango is een beeld vol tegenstellingen: spiralen en vleugel staan dwars op elkaar, de een stuit bovendien op de ander. Openheid van contour staat tegenover geslotenheid van lijn, zachtheid tegnover hardheid, luchtigheid tegenover ondoordringbaarheid, rood tegenover grijs………”

“…………..Tango suggereert in zijn ruimtelijkheid een beweging. Het beeld is opgebouwd uit diagonalen. Het bundelt tegenstellingen: drie kenmerken van de barok.Ook een vierde kenmerk: de specifieke tegenstelling van licht tegenover donker is in het beeld te vinden en wel in de schaduwpartijen die het door zijn vorm doet ontstaan, in de lichtere en donkerder tinten lood, de ‘veren’waarmee de houten vleugel is bekleed, in de ribbelstructuur van het rubber en de schaduwen die de rode flappen werpen. Tango is een beeld dat,in al zijn vitale verbeelding, stevig verankerd staat in de traditie van de Westeuropese beeldhouwkunst.”

auteur: José Boyens
‘Ons Erfdeel’ 31e jaargang no.2 1987

Tango is verwant aan het beeld Tamen per Veniam (i.b.v. Kröller-Müllermuseum)

Opdrachtgever: n.v.t. in bezit van Kröller-Müller museum
Jaar: 1986
Locatie: Kröller-Müllermuseum